Kvalitetsansvariga.se

Kvalitet inom den offenliga sektorn

Fråga entrepenören

1.Betong: ange klass, hållfasthet ,konsistens, vattentäthet,lufthalt och max. stentorlek Ex. Btg II-K300-T-VT luft 4,5 %

1a. Ytbehandling av gjutningen, lutningar till brunnar, ingjutningsgoods vid tex. garageinfarter , radonmuffar på VA-rör

1b. VA i plattan: vilka kontroller och verifiering av dessa utföres, vilka intyg överlämnas till BH

2.Armering: ange typ, hållfasthet, mängd,relaxationsegenskaper hos spännarmering, förankringsanordningar

3.Termisk isolering: ange fabrikat, typ, tjocklek och typgodkännade för användning i mark

4.Dräneringsledningar: ange fabrikat, dimension, lutning och anslutningar, rensbrunn mm

5.Schaktbotten: beskriv material, täthet lutning, sprängbotten ange radonrisk,

5a. Avskiljning av schaktbotten med materialskiljande fiberduk, finns den i geokonstruktionen?

6. Fyllnader: beskriv material, fraktion, packningsförfarande

7.Dräneringsskikt: ange fraktion, tjocklek, är materialet testat ur radonsynpunkt?

8.Slänter: ange material, avstånd till byggnadsdelar som fönster, fasader mm, största lutning

9.Kantbalker: Ange fabrikat, termiska egenskaper, typgodkännaden

10-Högsta grundvattennivån: ange den i höjd

11. Grundundersökning: skall utföras av sakkunnig då grundbotten befaras bestå av lera el. dyligt.

12. A-prislista för oförutsedda arbeten: schaktning, fyllnader, sprängning mm.

13.Relationsritning: skall lämnas till Kvalitetsansvarige innan besiktning av grunden utföres