Kvalitetsansvariga.se

Kvalitet inom den offenliga sektorn

Fukt och entrepenörskap

Snitt av platta på mark ovan leran

Beskrivning: Skissen visar en grundkonstruktion som förekommer mycket ofta i Stockholmsområdet där tät lera är vanlig förekommande och lika vanliga är stenkistor som i praktiken saknar betydelse ur dräneringssynpunkt. För att säkerställa infiltration medelst en stenkista måste man utföra kornfördelningsanalys för jorden kring stenkistan med vars ledning kan omgivande lerans permeabilitet (vattengenomsläplighet) bestämmas och därefter dimensioneras infiltrationsytan. Med ledning av sedvanliga tabellvärden kan utlösas att lerans genomsläplighet är så liten som ( 0.0000001 – 0.000000001) m/s vilket i praktiken ger en infiltration på 0.9 liter/kvm/dygn eller på ren svenska en kvadratmeter kan svälja c:a 1 liter per dygn. Ställer vi det i relation till den dimensionerande regenmängden som kan sättas till c:a 0.013 l/kvm/s kommer vi snart underfund att på 10 minuter faller över 500 kvm tomtyta c:a 4 000 liter vatten vilket innebär att en lagom stenkista på 4000 m2 yta skulle kunna ta hand om detta vatten på ett dygn. Problemmet är bara att det är orimligt att göra stenkistor på 4 000 m2 infiltrationsyta och därför går jag och tittar i inspektionsbrunnar efter regn och i de fall där stenkistan ej har en breddavlopp får man vatten under grunden. Under våren 97 på en grund i en av Stockholms förorter visade sig att platta på mark var fuktig långt efter gjutningen. Jag tittade i fördelningsbrunnen och såg att vattenståndet motsvarade underkant på plattan. Jag bad entreprenören att gräva upp stenkistan och göra ett breddavlopp genom ett ordentligt avrinningsdike. Med laddat kamera väntade jag på ögonblicket när grävskopan öppnar vägen för vatten från stenkistan och grunden. Den gången tog jag full filmrulle på vatten som forsade i kubik från grunden under plattan. Det visade sig att makadam under plattan var en naturlig magasin för regnvatten som saknade utlopp från stenkistan. Ett allmänt missförstånd bland markentreprenörer är att LOD vilket står för lokal omhändertagande av dagvatten är samma sak som stenkista och stenkistor började återkomma mer och mer i sitt gamla skeppnad efter införandet av BBR94, BKR94 som förespråkar LOD lösningen. Detta är dock bara en myt som jag gärna vill avliva så snart det går. Rätt utförd LOD bygger på infiltration på egen tomt med breddning till det kommunala dagvattenledningsnätet. Detta är dock inte så enkelt för med LOD måste byggheren betala både för egen stenkista och anslutningen till dagvatten och ekonomin avgör att många avböjer att utföra LOD eller kopplar sig direkt till dagvattenledning om så är möjligt. Önskar Du typritningar på LOD system så skickar jag gärna de till dig mot kostnadsersättning.

VARNING!!! – Stenkista i lera utan breddavlopp kan vara orsak till fukt i Din villa

Lite om kapillära krafter: Kapillärkraft suger vatten från lägre nivåer där tillgången på vatten finns högre upp och stighöjden för det fria vattenstapeln är beroende av fyllnadsmaterialets egenskaper. Jämför en sockerbit som Du lägger på ett kaffefat med lite kaffe på bottnet, sockerbiten suger i sig kaffet upp till toppen. Det är vad som händer med olika byggnadsmaterial som vilar på fuktigt schaktbotten , de transporterar vattnet uppåt mot grundkonstruktion. För att avbryta vattenvandringen använder man sig av kapillärbrytande material . Eftersom det är mycket viktigt att husgrunden står torrt måste materialet under huset vara kontrollerat att det har kapillärbrytande egenskaper samt skickttjockleken får ej understiga kapillärstighöjden för respektive material. Lera har en kapillärstighöjd på upp till 15 meter, fantastiskt eller hur. Där bör Du dra slutsatsen att dräneringsskikt under huset måste vara rent och fritt från leran. Dräneringsskitet som kan vara makadam eller fraktionsbestämd grus skall avskiljas från schaktboten ,om det är lera med materialskiljande duk eller materialskiljande filter som är inte så vanligt numera, det är duken som gäller. Trots ämnets allvar ser jag många byggen utan duk där man tippar makadamm direkt på lerbotten. Se till att det inte händer på Ditt bygge. 200 mm tvättad makadam kan vara lagom under plattan.