Beskrivning: Hur ofta ser man grundundersökning med angivna högsta förekommande och lägsta grundvattennivån under byggnaden? Vid mina uppdrag har jag det som standard att där grundläggningen utförs på lösa jordarter gräver jag en provgrop som är minst 20 cm djupare än det tänkta grundläggningsdjup vilket ger mig besked om: Schaktbotten, materialegenskaper, grundvattennivån, djup på humusjordart mm. Dessa uppgifter är nödvändiga vid val av grundläggnings- sätt, konstruktivt utformning av grundläggningen samt fuktförebyggande åtgärder. Bilderna visar att på botten av provgropen trycker vattnet upp och till sist ställer sig vattenytan i gropen i jämvikt med omgivande grundvattnet , i detta fall är det 65 cm under befintlig mark. Jag jämförde grundläggningsdjupet med föreslagna sockelhöjden på bygglovet och insåg snart att:

1. Dränering av huset blir omöjlig

2. Vid höjd vattennivån i förhållande vad som uppmäts av mig kommer plattan ”doppas” i grundvatnet

3.Det föreligger risk av läckage av grundvatten till avlopsledningar, dränering medelst dessa och sänkning av marken samt sättning av huset.

Vad gör man? I detta fall kontaktades Byggnadsnämnden för omvärdering av bygglov dvs. höjning av sockelhöjden så att huset kunde förläggas i betryggande avstånd över grundvattennivån.

PS. Inga småsusbyggnader får stå under vatten!!!!!!! det finns inga långsiktiga metoder att stoppa vatten därför var säker på hur är den högsta grundvattennivån under Ditt hus innan Du låter bygga det.

Statik:

Fuktmekanik:

Konsekvensutredning:

1.Byggnaden kan bli fuktskadat, svamp och mögel kan växa inomhus i anslutning till trä.

2. Hälsorisker är uppenbara