Beskrivning: Motivet har tagits på en nybyggt grund i Stockholms område. Grundläggningen utfördes enligt Leca grundläggningsmetod med Leca kantbalk på tryckplattor. Grundkonstruktionen konstateras vara behäftad med ett antal fel enligt nedan:

Statik: Byggnadens vikt fördelas på ett fåtal tryckplattor som koncentrerar byggnadens laster till en liten yta med följden att en mycket hög tryckpåkänning uppstår mellan dessa tryckplattor och materialet under de vilket ställer höga krav på underliggande materialets bärighet . Den fuktiga leran i detta fall har har inte den bärighet , makadam trycks in i leran vilket eliminerar det tänkta kapillärbrytande skiktet och sättning på längre sikt kan förutspås.

Fuktmekanik: Bilden visar att kantbalken i nedre del är mörkare än i den övre delen vilket är ett synligt tecken på fuktvandring. Fuktmätning visade att RF ( relativa fuktigheten) i kantbalkens porer var 100 % dvs. luften var mättad till utfällningsgränsen. Orsaken till problemmet i stort är avsaknad av effektiv kapillärbrytande lager som i detta fall är endast några få centimeter bruten med lerpartiklar. Dessutom saknas materialskiljande duk eller lager som förhindrar den finnkorniga lera att ”krypa in ” mellan stenar under växlande fuktighet och belastning.

Konsekvensutredning:

1.Byggnaden kan få sättning

2.Byggnaden kan bli fuktskadat, svamp och mögel kan växa inomhus i anslutning till trä.

3. Hälsorisker är uppenbara

Fler bilder kommer , jag har c:a 200 exempel på dåliga konstruktioner som jag vartefter jag har tid skall lägga in på nätet.