Kvalitetsansvariga.se

Kvalitet inom den offenliga sektorn

Svenskt Kvalitetsindex

shutterstock_184332152* Svenska folket är nu mera nöjda med såväl sjukvård och utbildning som stora delar av den offentliga förvaltningen än förra året.
* I år pekar analyserna på markanta förbättringar i nöjdheten inom utbildningssektorn.
* Barnomsorgen ligger kvar på en hög och stabil nivå vad gäller kvalitet enligt föräldrarna. Samtidigt noteras att prisvärdheten ökat starkt vad gäller daghem.
* Den offentliga sektorn närmar sig nöjdheten i ekonomin i stort. Avståndet under de senaste åren har krympt från 6 * 7 enheter till nu knappt 4 enheter.
* Också polisen kan visa upp en något förbättrad nöjdhet bland brottsoffer. Dock ligger man fortsatt mycket lågt i jämförelse med så gott som alla andra sektorer i samhället.
* Enda myndigheten (av de mätta) där nöjdheten minskat är skatteväsendet. Den positiva trend som här kunnat noteras några år har nu brutits.
* När det gäller bolån är nöjdheten i allt väsentligt styrd av vilken räntenivå som erbjuds av bolåneföretaget i fråga. SBAB ligger i topp enligt kunderna.
* Sammanfattningsvis: Nöjdheten med hela ekonomin, såväl kommersiellt erbjudna varor och tjänster som offentligt tillhandahållna, är nu högre än någonsin tidigare sedan mätningarna startade 1989.

Detta är några av resultaten i den avslutande och sammanfattande undersökningen inom Svenskt Kvalitetsindex 2002. Mer om resultaten finner du under www.kvalitetsindex.org

Svenskt Kvalitetsindex – ett analyssystem i samhällets tjänst

Arbetet med Svenskt Kvalitetsindex drivs inom ramen för ett konsortium bestående av SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling), SCB (Statistiska centralbyrån), samt de två forskningsinstitutionerna HHS (Handelshögskolan i Stockholm) och CTF (Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet). Detta garanterar såväl kvalitet som opartiskhet, oberoende och integritet i arbetet. Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bla. på SKIs hemsida (www.kvalitetsindex.org). Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Utöver mera standardmässiga branschredovisningar finns också möjlighet att utnyttja den omfattande mikrodatabasen för mera skräddarsydda analyser och sammanställningar. Verksamheten bedrivs utan vinstmål och syftar till att stödja svenskt näringsliv och samhällsorgan.

Det löpande arbetet med svenskt Kvalitetsindex sköts via kansliet som ligger vid Handelshögskolan i Stockholm. Tf Professor Jan Eklöf är kanslichef.